Mosehornugle - Asio flammeus:

Menu
  Slørugle
  Kirkeugle
  Stor Hornugle
Mosehornugle
  Skovhornugle
  Natugle
  Perleugle
 

Mosehornuglen, hvis foretrukne yngleområder er de kystnære mose- og engarealer, er meget fåtallig i amtet, og kun Mandø huser en lille fast ynglebestand på 1-2 par. På Rømø træffes den nu og da i yngletiden, så muligvis yngler den også i perioder her. Fra november til marts (uglens træktid) ses den ofte som træk- og vintergæst langs med Sønderjyllands vestkyst. På landsplan skønnes bestanden at være 1-10 par.


Hør Moseuglens stemme

 

Antal par i Danmark:  1-10
Længde:   37 cm
Vingefang:  90-105 cm
Vægt: Han 280-430 gr.
Vægt: Hun 350-500 gr.
Kuldstørrelse:  4-7 (variation 4-9)
Biotop:  Marskenge, strandenge, heder, moser
Føde:  Markmus

Projekt truede og sjældne ynglefugle.


Ligger DU inde med oplysninger om Mosehornuglen, så kontakt DOF's koordinator for Mosehornugle:
Niels Knudsen Jyllandsgade 92. 2. sal. 6700 Esbjerg 
tlf. 40 95 15 37. E-mail: Nk@esenet.dk 

Alle oplysninger om redefund og deres geografiske placering bliver behandlet fortroligt, og vil indgå i Dansk Ornitologisk Forening's Projekt:
Projekt Truede og Sjældne Ynglefugle, - i daglig tale kaldet DATSY.